Уведомление за разкриване на значително дялово участие

Уважаеми дами и господа, На 26.11.2020 г. „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“) получи 15 броя уведомления по чл. 145 и чл. 146 от ЗППЦК за разкриване на значително дялово участие в публично дружество вследствие на успешно приключилото увеличение на капитала на Дружеството. Пълният текст на уведомлението може да намерите в… Прочети още


Уведомление относно получени уведомления по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме ви, че на 12.11.2020 г. в „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“) са постъпили уведомления по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014, с които „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД, управляващо дружество, действащо за сметка на управляваните от него ДФ ЕЛАНА Еврофонд, ДФ ЕЛАНА България,… Прочети още


Уведомление за промяна на срока на подписката

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че на свое заседание от 22.10.2020 г. Съветът на директорите на Дружеството, на основание чл. 89л от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) и т. 6.6 Документа за предлаганите ценни книжа – част II от потвърдения от КФН с решение № 617-Е/18.08.2020 г. проспект за публично предлагане… Прочети още


Уведомление за взето решение на Общото събрание на акционерите

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че на 14.10.2020 г. в гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12 бе проведено извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“), на което бяха представени 511 970 (петстотин и единадесет… Прочети още


Уведомление за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите

Уважаеми дами и господа, Съветът на дуректорите на Дружеството на свое заседание, проведено на 04.09.2020 г., в гр. София взе решение за свикване на извънреднот Общо събрание на акционерите на 14.10.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, при следния дневен ред:… Прочети още


Уведомление за одобрен проспект от КФН

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че Комисия за финансов надзор (КФН) със свое Решение № 617-Е от 18.08.2020 г. потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции в размер на до 10 500 000 (десет милиона и петстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност… Прочети още


Уведомление за взето решение за увеличение на капитал

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че на 22.07.2020 г. в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, „Софарма бизнес тауърс“, кула „Б“, ет. 12 бе проведено заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, на което бяха взети решения, засягащи обстоятелства, представляващи вътрешна информация. Пълният текст на решението може да… Прочети още


Уведомление за разпореждане на имоти

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че на 30.06.2020 г. беше продаден на „Агромениджмънт“ ООД основният актив на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано по-долу „Дружеството“), а именно: магазин с идентификатор 61834.4354.196.23.1, ж.к. „Люлин“ 4, бл. 464, вход „Б“, етаж 1, с площ 225.60 м2, заедно с 4,73 % идеални части от общите части… Прочети още


Уведомления за взети решения от Общото събрание на акционерите и за подписано Споразумение за заместване

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че на 29.06.2020 г. в гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12 бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“), на което бяха представени 651 970 (шестстотин петдесет… Прочети още