Категория: Инвеститори


Редовно годишно Общо събрание през 2023 г.

Протокол от Общо събрание (31.05.2023) Покана за свикване на Общо събрание Протокол на Съвета на директорите Правила за гласуване Пълномощно (образец) pdf Пълномощно (образец) word Комплект Годишен финансов отчет (Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Декларация за корпоративно управление и Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения) Одиторски доклад Декларация одитор по чл. 100н,… Прочети още

Уведомление относно получено уведомление по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че на 29.04.2022 г. в „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“) e постъпило уведомление по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014, с което „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД, управляващо дружество, действащо за сметка на управлявания от него ДФ ЕЛАНА България, уведомява, че на… Прочети още

Уведомление за свикване на редовно Общо събрание на акционерите

Уважаеми дами и господа, Съветът на директорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ с ЕИК 175085923 на свое заседание, проведено на 04.04.2022 г., взе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 26.05.2022 г. от 10:00 часа, на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс,… Прочети още