За нас„ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ е дружество, което инвестира в недвижими имоти и по-специално земеделски земи. Компанията продължава бизнеса на групата ЕЛАНА в областта на финансовите продукти в земеделския сектор.

Същата е естествен наследник на първия фонд за земеделски земи в страната, създаден и развит от ЕЛАНА в периода 2005 г. – 2009 г. (със същото наименование „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ), чрез който успешно бяха закупени близо 300 000 дка земеделски земи, а след ликвидацията му акционерите получиха над 180 % доходност от инвестицията си.

В сферата на финансовите продукти в земеделието групата ЕЛАНА създава през 2013 г. и продължава успешно да развива и компанията ЕЛАНА Агрокредит АД, която е първото и единствено до момента публично дружество, което финансира инвестициите на земеделските производители в закупуването на земеделски земи посредством финансов лизинг.

Трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, обслужващо дейността на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, е „Агромениджмънт“ ООД, което е отговорно и за успешното реализиране на бизнес модела на ЕЛАНА Агрокредит АД.

История

„ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (със старо наименование „Статус Имоти“ АДСИЦ) извършва дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел въз основа на лиценз № 75-ДСИЦ/10.02.2020 г., издаден от Комисията за финансов надзор. Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация този тип дружества имат право да инвестират паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания.

С учредяването на дружеството бяха очертани и основните насоки за развитието му, като бе планирано да инвестира основно в големи многофункционални сгради и курортни селища. В края на 2019 г. дружеството промени своя инвестиционен фокус към инвестиции предимно в земеделски имоти, респ. беше променено и неговото наименование.

Вследствие на три успешно проведени увеличения капиталът на дружеството към момента е 8 962 885 лв.

Структура на управление

Съгласно устава на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ дружеството се управлява по едностепенната система. Органите на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции на дружеството.

Акционерите участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен при спазване на реда и условията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

Съвет на директорите

  • Георги Малинов (изпълнителен директор)
  • Златена Златева (заместник-председател на Съвета на директорите)
  • Стоян Недев (председател на Съвета на директорите)

Одитен комитет

На проведеното на 19.12.2019 г. извънредно Общо събрание на акционерите беше избран Одитен комитет на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите за отчитане на 2022 г. в състав:

  • Десимира Илиева Денчева (председател)
  • Галя Стоилова Василева
  • Велина Любомирова Савчева

Одитор

Одитор на дружеството е „РСМ БГ“ ООД, регистрирано под № 173.

Трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС

„Агромениджмънт“ ООД

Седалището и адресът на управление на обслужващото дружество е в гр. София, Столична община, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4. Дейността на  дружеството е свързана с обслужване на дейността на дружеството със специална инвестиционна цел, консултации и услуги по придобиване и продажба на недвижими имоти, консултантски услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Банка депозитар

Банка депозитар на дружеството е „Обединена Българска Банка“ АД.

Банката е учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки. Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Основен акционер е Национална банка на Гърция (NBG) – 99,9 %

През 2017 г. белгийската банково-застрахователна група KBC Груп придобива ОББ от Националната банка на Гърция. След обединението между СИБАНК и ОББ новата обединена банка ОББ става третата най-голяма банка в България по отношение на активи от около 5.1 млрд. евро с пазарен дял от приблизително 11 %.

През 2017 г. ОББ получи кредитен рейтинг в А зоната. Рейтинговата агенция FITCH повиши дългосрочния рейтинг на Обединена българска банка (ОББ) и даде оценка на ‘A-‘, като повиши дългосрочния рейтинг от ‘BBB+‘ , той е най-високият в българската банкова система. Увеличението на кредитния рейтинг на ОББ се случва за втори път през 2017 г. след придобиването ѝ от белгийската финансова група KBC. В рамките на няколко месеца рейтингът на ОББ беше увеличен със седем нива – от ‘B+’, през ‘BBB+’ до настоящото най-високо ниво в 25-годишната история на кредитната институция и на българската банкова система –‘A-‘.