Редовно годишно Общо събрание през 2024 г.

Протокол от Общо събрание (25.06.2024 г.) Покана за свикване на Общо събрание Протокол на Съвета на директорите Правила за гласуване чрез пълномощник и за получаване на пълномощни по електронен път Пълномощно (образец) pdf Пълномощно (образец) word Комплект Годишен финансов отчет (Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Декларация за корпоративно управление и Доклад за прилагане… Прочети още


Счетоводни отчети и вътрешна информация за 2024 година

Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2024 г. Счетоводни отчети по МСС Пояснителни бележки Междинен доклад Декларации от отговорните в рамките на емитента лица Допълнителна информация по Наредба № 2 Информация по ЗДСИЦДС и Наредба № 2 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 Информация по Приложение № 4 от Наредба №… Прочети още