Редовно годишно Общо събрание през 2023 г.

Протокол от Общо събрание (31.05.2023) Покана за свикване на Общо събрание Протокол на Съвета на директорите Правила за гласуване Пълномощно (образец) pdf Пълномощно (образец) word Комплект Годишен финансов отчет (Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Декларация за корпоративно управление и Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения) Одиторски доклад Декларация одитор по чл. 100н,… Прочети още


Счетоводни отчети и вътрешна информация за 2023 година

Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г. Счетоводни отчети по МСС Пояснителни бележки Междинен доклад за дейността Декларации от отговорните в рамките на емитента лица Допълнителна информация по Наредба № 2 Информация по ЗДСИЦДС и Наредба № 2 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 Информация по Приложение № 4 от… Прочети още


Уведомление относно получено уведомление по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че на 29.04.2022 г. в „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“) e постъпило уведомление по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014, с което „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД, управляващо дружество, действащо за сметка на управлявания от него ДФ ЕЛАНА България, уведомява, че на… Прочети още