Увеличение на капитала 2020 г. (актуално)


Проспект

Съобщения

Уведомления

График на предлагането

05.10.2020 г. Публикация на съобщението по чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК на интернет страницата на емитента и инвестиционния посредник
05.10.2020 г. Публикация на съобщението по чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК на интернет страницата на информационна агенция „Инфосток“
14.10.2020 г. Начална дата на публичното предлагане (начална дата за търговия с правата на борсата)
02.11.2020 г. Краен срок за търговия с правата на борсата
04.11.2020 г. Краен срок за прехвърляне на правата (краен срок за записване на акции от настоящи акционери и от лица, придобили права от свободна търговия)
06.11.2020 г. Дата на явен аукцион за неупражнени права
12.11.2020 г. Краен срок за записване на акции на придобилите права от явния аукцион
12.11.2020 г. Краен срок за заплащане на записаните акции
17.11.2020 г. Уведомяване на Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса за резултата от предлагането (очаквана най-ранна дата)
24.11.2020 г. Регистрация на увеличението в Търговския регистър и регистъра с юридически лица с нестопанска цел
26.11.2020 г. Регистрация в Централен депозитар (очаквана най-ранна дата)
30.11.2020 г. Регистрация в Комисия за финансов надзор (очаквана най-ранна дата)
07.12.2020 г. Регистрация в Българска фондова борса (очаквана най-ранна дата)