Извънредно Общо събрание през 2020 г.

Уважаеми дами и господа,

Съветът на директорите на Дружеството на свое заседание, проведено на 04.09.2020 г., в гр. София взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 14.10.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, при следния дневен ред:

Документи