Счетоводни отчети и вътрешна информация за 2023 година

Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.

Счетоводни отчети по МСС

Пояснителни бележки

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Допълнителна информация по Наредба № 2

Информация по ЗДСИЦДС и Наредба № 2

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

Информация по Приложение № 4 от Наредба № 2

Справки по образец на КФН

Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2023 г.

Счетоводни отчети по МСС

Пояснителни бележки

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Допълнителна информация по Наредба № 2

Информация по ЗДСИЦДС и Наредба № 2

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

Информация по Приложение № 4 от Наредба № 2

Справки по образец на КФН

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.

Счетоводни отчети по МСС

Пояснителни бележки

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Допълнителна информация по Наредба № 2

Информация по ЗДСИЦДС и Наредба № 2

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

Информация по Приложение № 4 от Наредба № 2

Справки по образец на КФН