Счетоводни отчети и вътрешна информация за 2022 година

Годишен финансов отчет за 2022 г. (формат ESEF)

Годишен финансов отчет за 2022 г. (формат ESEF)

Справка по чл. 10, т. 3 от Наредба № 2/09.11.2021 г.

Справка по чл. 29, т. 3 от ЗДСИЦДС

Комплект годишен финансов отчет за 2022 г. (pdf)

Одиторски доклад за 2022 г. (pdf)

Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК (pdf)

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

Счетоводни отчети по МСС

Пояснителни бележки

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Допълнителна информация по Наредба № 2

Информация по ЗДСИЦДС и Наредба № 2

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

Междинен доклад за дейността

Информация по Приложение № 4 от Наредба № 2

Справки по образец на КФН

Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.

Счетоводни отчети по МСС

Пояснителни бележки

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Допълнителна информация по Наредба № 2

Информация по ЗДСИЦДС и Наредба № 2

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

Междинен доклад за дейността

Информация по Приложение № 4 от Наредба № 2

Справки по образец на КФН

Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2022 г.

Счетоводни отчети по МСС

Пояснителни бележки

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Допълнителна информация по Наредба № 2

Информация по ЗДСИЦДС и Наредба № 2

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

Междинен доклад за дейността

Информация по Приложение № 4 от Наредба № 2

Справки по образец на КФН

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Счетоводни отчети по МСС

Пояснителни бележки

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Допълнителна информация по Наредба № 2

Информация по ЗДСИЦДС и Наредба № 2

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

Междинен доклад за дейността

Информация по Приложение № 4 от Наредба № 2

Справки по образец на КФН