Счетоводни отчети и вътрешна информация за 2021 година

Годишен финансов отчет за 2021 г. (формат ESEF)

Годишен финансов отчет за 2021 г.

Справка по чл. 10, т. 3 от Наредба № 2/09.11.2021 г.

Справка по чл. 29, т. 3 от ЗДСИЦДС

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 г.

Справки по образец на КФН

Счетоводни отчети по МСС

Пояснителни бележки

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Допълнителна информация по Наредба № 2

Информация по ЗДСИЦДС и Наредба № 2

Справка ТНИ

Информация по Приложение № 4 от Наредба № 2

Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.

Справки по образец на КФН

Счетоводни отчети по МСС

Пояснителни бележки

Междинен доклад за дейността

Информация – Приложение № 9 от Наредба № 2

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

Информация по чл. 33 от Наредба № 2

Информация по ЗДСИЦДС и Наредба № 2

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2021 г.

Справки по образец на КФН

Счетоводни отчети по МСС

Пояснителни бележки

Междинен доклад за дейността

Информация – Приложение № 9 от Наредба № 2

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

Информация по чл. 33 от Наредба № 2

Информация по ЗДСИЦДС и Наредба № 2

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.

Справки по образец на КФН

Счетоводни отчети по МСС

Пояснителни бележки

Междинен доклад за дейността

Информация – Приложение № 9 от Наредба № 2

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

Информация по чл. 33 от Наредба № 2

Информация по ЗДСИЦДС и Наредба № 2

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица